About

บริษัท ธนาลัย มีเดีย จำกัด

บริษัท ธนาลัย มีเดีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในงานด้านสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการ

ใช้สื่อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการงานระดับ มาตรฐาน เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจ

อีกทั้งยังดำเนินงานด้านการโฆษณาในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบ Static Billboard

Read more

Billboard

Digital Media

Service

 • THANALAI MEDIA CO., LTD.

  51 Soi Ramkhumhang 52,
  Ramkhumhang Road, Hua-Mark,
  Bangkapi, Bangkok 10240
  THAILAND

 • Tel. 0-2732-0054
  Fax. 0-2732-0704
 • sale@thanalaimedia.com